"პუტინს ჩემზე უკეთ საქართველოში არავინ იცნობს.... გუშინდელი ნაბიჯით ის თბილისში ჯარის შემოყვანისთვის საფუძველს ამზადებს" - სააკაშვილი

"პუტინს ჩემზე უკეთ საქართველოში არავინ იცნობს.... გუშინდელი ნაბიჯით ის თბილისში ჯარის შემოყვანისთვის საფუძველს ამზადებს" - სააკაშვილი

სა­ქარ­თვე­ლოს ექ­სპრე­ზი­დენ­ტი მი­ხე­ილ სა­ა­კაშ­ვი­ლი ფრე­ნე­ბის აღ­დგე­ნა­სა და სა­ვი­ზო რე­ჟი­მის გა­უქ­მე­ბას­თან და­კავ­ში­რე­ბით, რუ­სე­თის პრე­ზი­დენ­ტის მიერ მი­ღე­ბუ­ლი გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბას ეხ­მა­უ­რე­ბა.

  • რო­გორც ის წერს, პუ­ტი­ნი ქარ­თვე­ლე­ბის კე­თილ­გან­წყო­ბის მო­პო­ვე­ბას კი არ ცდი­ლობს, არა­მედ თბი­ლის­ში ჯა­რის შე­მოყ­ვა­ნის­თვის სა­ფუძ­ველს ამ­ზა­დებს.

"ჩემ­ზე უკეთ სა­ქარ­თვე­ლო­ში არა­ვინ იც­ნობს. გუ­შინ­დე­ლი მისი ნა­ბი­ჯით, ის ქარ­თვე­ლე­ბის კე­თილ­გან­წყო­ბის მო­პო­ვე­ბას კი არ ცდი­ლობს, არა­მედ თბი­ლის­ში ჯა­რის შე­მოყ­ვა­ნის­თვის სა­ფუძ­ველს ამ­ზა­დებს.

პუ­ტინს ჩემ­ზე უკეთ სა­ქარ­თვე­ლო­ში არა­ვინ იც­ნობს. გუ­შინ­დე­ლი მისი ნა­ბი­ჯით, ის ქარ­თვე­ლე­ბის კე­თილ­გან­წყო­ბის მო­პო­ვე­ბას კი არ ცდი­ლობს, არა­მედ თბი­ლის­ში ჯა­რის შე­მოყ­ვა­ნის­თვის სა­ფუძ­ველს ამ­ზა­დებს.

მას დღემ­დე ვერ უპა­ტი­ე­ბია ჩემ­თვის და ქარ­თვე­ლი ხალ­ხის­თვის 2008 წელს რომ ეს ვერ შეძ­ლო.რა თქმა უნდა, ის არ და­ე­ლო­დე­ბა კან­დი­და­ტის სტა­ტუ­სის მი­ნი­ჭე­ბის გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბას, არა­მედ მა­ნამ­დე, ბევ­რად უფრო სწრა­ფად იმოქ­მე­დებს. ამი­ტომ, ახლა რო­გორც არას­დროს, ჩვენ გვჭირ­დე­ბა მთე­ლი სა­ზო­გა­დო­ე­ბის კონ­სო­ლი­და­ცი­ის დე­მონ­სტრა­ცია, რათა მან და­ი­ნა­ხოს, რომ აქ არ ელის ად­ვი­ლი გა­სე­ირ­ნე­ბა" - წერს სა­ა­კაშ­ვი­ლი.

ექ­სპრე­ზი­დენ­ტი ასე­ვე მისი ჯან­მრთე­ლო­ბის მდგო­მა­რე­ო­ბის შე­სა­ხე­ბაც ავ­რცე­ლებს ინ­ფორ­მა­ცი­ას:

"Ps. რაც შე­ე­ხე­ბა ჩემს ჯან­მრთე­ლო­ბას, ყო­ველ­დღე მაქვს 160/100 წნე­ვა, 38°C, გრძელ­დე­ბა წო­ნის კლე­ბა და უკვე ყო­ველ­დღე ხდე­ბა სის­ხლის პლაზ­მის გა­დას­ხმა სა­ჭი­რო იმი­ტომ, რომ სე­რი­ო­ზუ­ლი პრობ­ლე­მე­ბია სის­ხლის ანა­ლი­ზებ­ში. ამას აქ იმი­ტომ ვწერ, რომ ჩემს ად­ვო­კა­ტებს აფერ­ხე­ბენ ჯან­მრთე­ლო­ბის იმ დო­კუ­მენ­ტა­ცი­ის მო­პო­ვე­ბა­ში, რაც კა­ნო­ნით გვე­კუთ­ვნის.

გვი­სა­ხე­ლე­ბენ აბ­სურ­დულ მი­ზე­ზებს, რო­გო­რი­ცაა თა­ნამ­შრომ­ლის შვე­ბუ­ლე­ბა­ში ყოფ­ნა.გვა­ფერ­ხე­ბენ, რათა ვერ შევ­ძლოთ სა­ბუ­თე­ბის დრო­უ­ლად წარ­დგე­ნა სტრას­ბურ­გში, ამა­ვე მიზ­ნით არ უშ­ვე­ბენ ევ­რო­კავ­ში­რის ექიმ­თა ჯგუფს, რო­მე­ლიც ევ­რო­კავ­ში­რის 27 ქვეყ­ნის მან­და­ტით აღ­ჭურ­ვი­ლი უკვე თვე­ე­ბის გან­მავ­ლო­ბა­ში მზა­დაა ჩა­მო­ვი­დეს და ჩა­ერ­თოს ჩემი ჯან­მრთე­ლო­ბის სა­კი­თხში" - წერს მი­ხე­ილ სა­ა­კაშ­ვი­ლი.